Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Właścicielem sklepu internetowego www.embryolisse.pl jest: NISHA Karol Ryglewicz 
(dalej: ‘NISHA’), ul. Langego 12a, 62-040 Puszczykowo, NIP: 777 25 33 450: , Regon: 302039942, zarejestrowany przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Adres kontaktowy e-mail: bok@embryolisse.pl; telefon kontaktowy: 515169444 oraz 600808620. Pod ten sam adres Klienci mogą składać reklamacje. 
 
2. Sklep internetowy www.embryolisse.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową kosmetyków na terenie Polski. Wyłącznie asortyment dostępny w sklepie internetowym www.embryolisse.pl dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej.
 
3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie www.embryolisse.pl. 
 
4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędnymi są: posiadanie dostępu do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz akceptacja plików „cookies”. 
 
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy.
 
§ 2 Towar
 
Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
 
§ 3 Oferta
 
Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu www.embryolisse.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.
 
§ 4 Składanie zamówień
 
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu.
 
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, zaś te złożone w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.
 
4. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez sklep.
 
5. NISHA, na żądanie klienta, wydaje pisemne potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.
 
§ 5 Formy płatności
 
1. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto właściciela firmy: Karol Ryglewicz, na numer rachunku bankowego: 47 1140 2004 0000 3902 7416 1719, ul. Langego 12a, 62-040 Puszczykowo. Dane konta udostępniane są również w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez sklep.
 
2. Należność można uiścić online lub za pomocą karty kredytowej czy płatniczej za pośrednictwem serwisu www.payu.pl bądź www.paypal.pl.
 
3. Wybierając opcję zapłaty za pobraniem klient dokonuje płatności kurierowi, listonoszowi lub w urzędzie pocztowym podczas odbioru przesyłki.
 
§ 6 Koszty i termin wysyłki
 
1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oraz podanie poprawnych danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. Klient jest również zobowiązany do potwiedzenia, że zapoznał się z treścią regulaminu poprzez jego obowiązkową akceptację w formularzu zakupowym oraz wybrać sposób przesyłki oraz płatności. 
 
2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 
3. Dokonując płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 
4. Koszty przesyłki pokrywa klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 
5. Koszty przesyłki są następujące:
 
13,90 PLN -  Kurier DPD przedpłata. Jeżeli kwota zamówienia przekracza 199,99 PLN koszty przesyłki pokrywa NISHA;
 
14,90 PLN - Kurier DPD pobranie. Jeżeli kwota zamówienia przekracza 349,99 PLN koszty przesyłki pokrywa NISHA;
 
13,90 PLN – Pocztex Kurier 48. Jeżeli kwota zamówienia przekracza 199,99 PLN koszty wysyłki pokrywa NISHA;
 
14,90 PLN – Pocztex Kurier 48 za pobraniem. Jeżeli kwota zamówienia przekracza 349,99 PLN koszty przesyłki pokrywa NISHA.
 
§ 7 Termin dostawy
 
1. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru poczcie, wynosi do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych, chyba że wspólnie z klientem został ustalony inny termin. 
 
2. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany poczcie zgodnie z postanowieniami regulaminu, klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, które nie może jednak przekroczyć 30 (słownie: trzydziestu) dni od momentu złożenia przez klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. W razie przekroczenia tego terminu uprzednio poinformowany klient otrzyma zwrot całej uiszczonej sumy pieniężnej.
 
§ 8 Odstąpienie od umowy
 
Proszę spojrzeć na informacje w Załączniku 1 poniżej. W przypadku chęci odstąpienia od umowy zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
 
§ 9 Reklamacje
 
1. Klient ma prawo do żlożenia reklamacji na podstawie ręjokmi, jeżeli towar jest wadliwy oraz może żądać jednego z czterach działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna. 
2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żadania przewidziane w ramach rękojmi. NISHA rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji. 
 
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz może je aktualizować w każdym czasie. NISHA nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia i przesłania materiałów promocyjnych, o ile Klient uprzednio wyraził na to zgodę. Szczegółowa Polityka prywatności jest uregulowana osobno, w Polityce prywatności. 
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kosnumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r.).
 
2. NISHA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 14 (słownie: czternastu) dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną oraz zamieszczeniu ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu sklepu obok obowiązującego dotychczas wraz z informacją o dokonaniu zmian. Korzystanie przez użytkownika ze sklepu po terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez wcześniejszego wypowiedzenia umowy jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści regulaminu.
 
3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 
4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas NISHA Karol Ryglewicz, ul. Langego 12a, 62-040 Puszczykowo, e-mail: bok@embryolisse.pl; telefon kontaktowy: 515169444 oraz 600808620 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.embryolisse.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres NISHA Karol Ryglewicz, Langego 12a, 62-040 Puszczykowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
.ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
-    Adresat [NISHA Karol Ryglewicz, ul. Langego 12a, 62-040 Puszczykowo, bok@embryolisse.pl]
-    Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
-    Data zawarcia umowy/odbioru
-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-    Adres konsumenta(-ów)
-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-    Data